ASMAZ AHŞAP A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

ASMAZ Ahşap A.Ş. (ASMAZ veya Şirket) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32. maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile ASMAZ tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

ASMAZ, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1.    Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler,

 • ASMAZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden, ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ASMAZ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,
 • ASMAZ’ın ve ASMAZ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması,

Dâhil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. ASMAZ tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.asmazahsap.com.tr (asmazahsap.com) adresinde yer alan ASMAZ tarafından 6698 sayılı “Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına” ilişkin politikadan ulaşılabilecektir.

 1.    Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ASMAZ tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

 • Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
 • Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve ASMAZ’a ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
 • Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve uygulanması,
 • Şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • ASMAZ’ın sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması

Kapsamında müşterinin vereceği onay doğrultusunda, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 1.  Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
 • Müşterilere ait kişisel veriler, ASMAZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ASMAZ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,
 • ASMAZ ve ASMAZ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması.

Dâhil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ASMAZ Ahşap A.Ş. Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 1.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:
 • Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.asmazahsap.com.tr (asmazahsap.com) sitesinde yer alan ASMAZ tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. ASMAZ, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. ASMAZ’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu